NEUTRON CONSTANTS AND PARAMETERS

Authors & Affiliations

Klinov D.A., Gulevich A.V., Eliseev V.A., Usanov V.I., Dekusar B.M., Tormyshev I.V., Buriyevskiy I.V., Dolgikh V.P., Mishin V.A.
A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia